گزارش جدید بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران

گزارش جدید بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود، با تصحیح منفی 1.4 درصدی، رشد GDP ‌ایران در سال 2016 را معادل 4.4 درصد پیش‌بینی کرد، اما در عین حال لغو تحریم‌ها علیه ایران عامل اصلی رشد اقتصادی خاورمیانه در سال 2016 برشمرد.

گزارش جدید بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود، با تصحیح منفی 1.4 درصدی، رشد GDP ‌ایران در سال 2016 را معادل 4.4 درصد پیش‌بینی کرد، اما در عین حال لغو تحریم‌ها علیه ایران عامل اصلی رشد اقتصادی خاورمیانه در سال 2016 برشمرد.
گزارش جدید بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران

موسیقی