گزارش اقدامات دولت برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی

گزارش اقدامات دولت برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی
در همین راستا در هجدهمین جلسه این ستاد در 16 فروردین 95، مسئولیت برنامه رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال نمودن آنها، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.

گزارش اقدامات دولت برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی

در همین راستا در هجدهمین جلسه این ستاد در 16 فروردین 95، مسئولیت برنامه رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال نمودن آنها، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.
گزارش اقدامات دولت برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی

car