کیفیت پایین کالای تولید زنگ خطری برای صنعت لوازم خانگی

کیفیت پایین کالای تولید زنگ خطری برای صنعت لوازم خانگی
رئیس اتحادیه لوازم خانگی، علت همگام نشدن کالاهای داخلی با مشابه خارجی را نبود دانش و تکنولوژی کافی در کشور دانست.

کیفیت پایین کالای تولید زنگ خطری برای صنعت لوازم خانگی

رئیس اتحادیه لوازم خانگی، علت همگام نشدن کالاهای داخلی با مشابه خارجی را نبود دانش و تکنولوژی کافی در کشور دانست.
کیفیت پایین کالای تولید زنگ خطری برای صنعت لوازم خانگی

سپهر نیوز