کمیسیون خرید و فروش املاک در تهران بی سر و صدا زیاد شد +سند

کمیسیون خرید و فروش املاک در تهران بی سر و صدا زیاد شد +سند
براساس نرخ نامه سابق، برای معامله یک ملک 200 میلیون تومانی باید رقمی معادل 800 هزار تومان حق المشاوره پرداخته می شد، یعنی حدود 0.4 درصد قیمت ملک اما اکنون این رقم، افزایش یافته است.

کمیسیون خرید و فروش املاک در تهران بی سر و صدا زیاد شد +سند

براساس نرخ نامه سابق، برای معامله یک ملک 200 میلیون تومانی باید رقمی معادل 800 هزار تومان حق المشاوره پرداخته می شد، یعنی حدود 0.4 درصد قیمت ملک اما اکنون این رقم، افزایش یافته است.
کمیسیون خرید و فروش املاک در تهران بی سر و صدا زیاد شد +سند

فانتزی