کمک بزرگ به بازار سرمایه با معافیت مالیاتی

کمک بزرگ به بازار سرمایه با معافیت مالیاتی
دبیر کل کانون کارگزاران بورس گفت: زمانی که قانون توسعه ابزارها و نهادها آمد، بخشی از خدمات بازار سرمایه در قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد.

کمک بزرگ به بازار سرمایه با معافیت مالیاتی

دبیر کل کانون کارگزاران بورس گفت: زمانی که قانون توسعه ابزارها و نهادها آمد، بخشی از خدمات بازار سرمایه در قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد.
کمک بزرگ به بازار سرمایه با معافیت مالیاتی

فانتزی