کانون کارگزاران رسمی بیمه تشکیل شود

کانون کارگزاران رسمی بیمه تشکیل شود
رییس کل بیمه مرکزی ایران از انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه خواست تا هرچه سریعتر نسبت به تشکیل و فعال شدن کانون کارگزاران رسمی بیمه اقدام کنند.

کانون کارگزاران رسمی بیمه تشکیل شود

رییس کل بیمه مرکزی ایران از انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه خواست تا هرچه سریعتر نسبت به تشکیل و فعال شدن کانون کارگزاران رسمی بیمه اقدام کنند.
کانون کارگزاران رسمی بیمه تشکیل شود

دانلود فیلم خارجی