چند میلیون یارانه‌بگیر حذف می‌شوند؟

چند میلیون یارانه‌بگیر حذف می‌شوند؟
دولت قرار است لایحه اصلاحیه بودجه را جهت تعیین تکلیف حذف 24 میلیون یارانه بگیر به مجلس می برد.

چند میلیون یارانه‌بگیر حذف می‌شوند؟

دولت قرار است لایحه اصلاحیه بودجه را جهت تعیین تکلیف حذف 24 میلیون یارانه بگیر به مجلس می برد.
چند میلیون یارانه‌بگیر حذف می‌شوند؟

دانلود فیلم جدید