چشم انداز صنایع معدنی در بازار سرمایه

چشم انداز صنایع معدنی در بازار سرمایه
معاون سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ضمن تحلیل صنعت فلزات و سنگ آهن و عوامل بهبود قیمت سنگ آهن، آینده این دو صنعت را مثبت پیش بینی و اعلام کرد تا پایان هیچ صنعتی نمی تواند پرچمدار بازار باشد.

چشم انداز صنایع معدنی در بازار سرمایه

معاون سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ضمن تحلیل صنعت فلزات و سنگ آهن و عوامل بهبود قیمت سنگ آهن، آینده این دو صنعت را مثبت پیش بینی و اعلام کرد تا پایان هیچ صنعتی نمی تواند پرچمدار بازار باشد.
چشم انداز صنایع معدنی در بازار سرمایه

خبرهای داغ