پیشنهاد افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان

پیشنهاد افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی کشور پیشنهاد خود را برای افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی به دولت ارائه کرده است.

پیشنهاد افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی کشور پیشنهاد خود را برای افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی به دولت ارائه کرده است.
پیشنهاد افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان