پسر 15 ساله، دختر 18 ساله را نجات داد

پسر 15 ساله، دختر 18 ساله را نجات داد
دانش‌آموز 15 ساله خوزستانی با استفاده از آموخته های خود در زمینه کمک های اولیه، جان یک دختر 18ساله را در مقابل دیدگان مضطرب خانواده‌اش نجات داد.

پسر 15 ساله، دختر 18 ساله را نجات داد

دانش‌آموز 15 ساله خوزستانی با استفاده از آموخته های خود در زمینه کمک های اولیه، جان یک دختر 18ساله را در مقابل دیدگان مضطرب خانواده‌اش نجات داد.
پسر 15 ساله، دختر 18 ساله را نجات داد

wolrd press news