پرداخت تسهیلات میلیاردی به صنعتگران

پرداخت تسهیلات میلیاردی به صنعتگران
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه تسهیلات یک تا سه میلیارد تومانی به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط خبر داد و شرایط پرداخت این تسهیلات و واحدهای مشمول را اعلام کرد.

پرداخت تسهیلات میلیاردی به صنعتگران

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه تسهیلات یک تا سه میلیارد تومانی به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط خبر داد و شرایط پرداخت این تسهیلات و واحدهای مشمول را اعلام کرد.
پرداخت تسهیلات میلیاردی به صنعتگران

دانلود سرا