پرداخت بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها

پرداخت بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها
براساس قرارداد همکاری سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه، بدهی‌های ناشی از طلب داروخانه‌ها بابت نسخ دارویی از سازمان تامین اجتماعی، با مشارکت بانک رفاه پرداخت می‌شود.

پرداخت بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها

براساس قرارداد همکاری سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه، بدهی‌های ناشی از طلب داروخانه‌ها بابت نسخ دارویی از سازمان تامین اجتماعی، با مشارکت بانک رفاه پرداخت می‌شود.
پرداخت بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها

اسکای نیوز