پای پزشکان هم به پرداخت های نجومی باز شد

پای پزشکان هم به پرداخت های نجومی باز شد
دادستان دیوان محاسبات گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی تاکنون مشخص شده که حداکثر پرداختی ها در این پرونده، 170 میلیون تومان و به پزشکان خاص و در قالب کارانه بوده است.

پای پزشکان هم به پرداخت های نجومی باز شد

دادستان دیوان محاسبات گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی تاکنون مشخص شده که حداکثر پرداختی ها در این پرونده، 170 میلیون تومان و به پزشکان خاص و در قالب کارانه بوده است.
پای پزشکان هم به پرداخت های نجومی باز شد

سپهر نیوز