پاداش 8 هزاردلاری برای کشاندن گردشگر به ترکیه!

پاداش 8 هزاردلاری برای کشاندن گردشگر به ترکیه!
مسئولان گردشگری ترکیه در تقلای یافتن بازارهای خارجی از دست رفته، میزان کمک نقدی به آژانس‌های مسافرتی را باردیگر افزایش دادند.

پاداش 8 هزاردلاری برای کشاندن گردشگر به ترکیه!

مسئولان گردشگری ترکیه در تقلای یافتن بازارهای خارجی از دست رفته، میزان کمک نقدی به آژانس‌های مسافرتی را باردیگر افزایش دادند.
پاداش 8 هزاردلاری برای کشاندن گردشگر به ترکیه!

تکنولوژی جدید