٢ سال زمان برای احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان

٢ سال زمان برای احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان
مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از علاقمندی هفت شرکت خارجی برای مشارکت در ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به عمان خبر داد و گفت: به محض پایان مطالعات و پس از امضای قرارداد، حدود ٢ سال زمان برای احداث این خط لوله نیاز است.

٢ سال زمان برای احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان

مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از علاقمندی هفت شرکت خارجی برای مشارکت در ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به عمان خبر داد و گفت: به محض پایان مطالعات و پس از امضای قرارداد، حدود ٢ سال زمان برای احداث این خط لوله نیاز است.
٢ سال زمان برای احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان

آهنگ جدید