وقتی سنگ قبرها هم از چین می‌آید!

وقتی سنگ قبرها هم از چین می‌آید!
یک مقام مسئول کارگری با ابراز تاسف از تعطیلی برخی کارخانه‌ها در کشور گفت: وقتی که سنگ قبر چینی وارد می‌کنیم نباید انتظار سرپا ماندن کارخانه‌هایمان را داشته باشیم.

وقتی سنگ قبرها هم از چین می‌آید!

یک مقام مسئول کارگری با ابراز تاسف از تعطیلی برخی کارخانه‌ها در کشور گفت: وقتی که سنگ قبر چینی وارد می‌کنیم نباید انتظار سرپا ماندن کارخانه‌هایمان را داشته باشیم.
وقتی سنگ قبرها هم از چین می‌آید!

wolrd press news