وضع زندگی سرایدارهای برج‌های بالاشهر

وضع زندگی سرایدارهای برج‌های بالاشهر
میان برج‌های سر به آسمان کشیده پایتخت چی می‌کند؟ آیا مرد لاغر اندام تا به حال این سؤال را از خود پرسیده؟ اگر پرسیده، آیا جوابی برایش پیدا کرده؟

وضع زندگی سرایدارهای برج‌های بالاشهر

میان برج‌های سر به آسمان کشیده پایتخت چی می‌کند؟ آیا مرد لاغر اندام تا به حال این سؤال را از خود پرسیده؟ اگر پرسیده، آیا جوابی برایش پیدا کرده؟
وضع زندگی سرایدارهای برج‌های بالاشهر

گوشی موبایل