ورود بیمه مرکزی به نرخ‌گذاری‌ها در صورت ادامه رقابت‌های ناسالم

ورود بیمه مرکزی به نرخ‌گذاری‌ها در صورت ادامه رقابت‌های ناسالم
اولین جلسه مشورتی رئیس‌کل بیمه مرکزی با مدیران عامل شرکت‌های بیمه به‌منظور بحث و تبادل‌نظر پیرامون مسائل روز و فراگیر صنعت بیمه در بیمه مرکزی برگزار شد.

ورود بیمه مرکزی به نرخ‌گذاری‌ها در صورت ادامه رقابت‌های ناسالم

اولین جلسه مشورتی رئیس‌کل بیمه مرکزی با مدیران عامل شرکت‌های بیمه به‌منظور بحث و تبادل‌نظر پیرامون مسائل روز و فراگیر صنعت بیمه در بیمه مرکزی برگزار شد.
ورود بیمه مرکزی به نرخ‌گذاری‌ها در صورت ادامه رقابت‌های ناسالم

پرس نیوز