واردات رسمی ۵ نوع میوه ممنوع‌الورود

واردات رسمی ۵ نوع میوه ممنوع‌الورود
سال گذشته 9 قلم میوه با وزن 717‌ هزار و 500 تن به صورت رسمی به کشور وارد شد که فقط چهار قلم آن مجوز واردات داشته

واردات رسمی ۵ نوع میوه ممنوع‌الورود

سال گذشته 9 قلم میوه با وزن 717‌ هزار و 500 تن به صورت رسمی به کشور وارد شد که فقط چهار قلم آن مجوز واردات داشته
واردات رسمی ۵ نوع میوه ممنوع‌الورود

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی