هنوز خبری از وام ۱۰ میلیونی ازدواج نیست

هنوز خبری از وام ۱۰ میلیونی ازدواج نیست
گرچه بانک مرکزی مبلغ وام ازدواج را در سامانه به ۱۰ میلیون افزایش داده اما بانکی‌ها می‌گویند که نه تنها امکان پرداخت این میزان وام وجود ندارد، بلکه هنوز بخشنامه‌ای به شعب ابلاغ نشده است.

هنوز خبری از وام ۱۰ میلیونی ازدواج نیست

گرچه بانک مرکزی مبلغ وام ازدواج را در سامانه به ۱۰ میلیون افزایش داده اما بانکی‌ها می‌گویند که نه تنها امکان پرداخت این میزان وام وجود ندارد، بلکه هنوز بخشنامه‌ای به شعب ابلاغ نشده است.
هنوز خبری از وام ۱۰ میلیونی ازدواج نیست

دانلود سرا