هفت اشتباه مخرب مدیریتی

هفت اشتباه مخرب مدیریتی
رهبری به این معنی نیست که به گروه تحت رهبری تان بگویید: «بروید و این کار را انجام بدهید.» وقتی صحبت از مدیریت و رهبری یک گروه به میان می آید، معمولا به فکر سلسله مراتب می افتیم و افرادی که در راس قرار دارند را رهبر و آنهایی که در طبقات پایین تر قرار می گیرند را پیرو می نامیم.

هفت اشتباه مخرب مدیریتی

رهبری به این معنی نیست که به گروه تحت رهبری تان بگویید: «بروید و این کار را انجام بدهید.» وقتی صحبت از مدیریت و رهبری یک گروه به میان می آید، معمولا به فکر سلسله مراتب می افتیم و افرادی که در راس قرار دارند را رهبر و آنهایی که در طبقات پایین تر قرار می گیرند را پیرو می نامیم.
هفت اشتباه مخرب مدیریتی