هشدار سازمان حمایت به خریداران خودروهای وارداتی

هشدار سازمان حمایت به خریداران خودروهای وارداتی
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از کلیه هموطنان درخواست کرد که به هنگام خرید خودرو های وارداتی از داشتن گارانتی و وارانتی آن اطمینان حاصل کنند.

هشدار سازمان حمایت به خریداران خودروهای وارداتی

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از کلیه هموطنان درخواست کرد که به هنگام خرید خودرو های وارداتی از داشتن گارانتی و وارانتی آن اطمینان حاصل کنند.
هشدار سازمان حمایت به خریداران خودروهای وارداتی

خبرگزاری اصفحان