هزینه نگهداری پارک‌ ها در پایتخت

هزینه نگهداری پارک‌ ها در پایتخت
بخش قابل توجهی از بودجه 34 میلیارد تومانی سال 95 سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران برای نگهداشت بوستان‌ها و فضاهای سبز و تفرجگاهی شهر تهران به تناسب وسعت و امکانات هر یک از این اماکن صرف می‌شود.

هزینه نگهداری پارک‌ ها در پایتخت

بخش قابل توجهی از بودجه 34 میلیارد تومانی سال 95 سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران برای نگهداشت بوستان‌ها و فضاهای سبز و تفرجگاهی شهر تهران به تناسب وسعت و امکانات هر یک از این اماکن صرف می‌شود.
هزینه نگهداری پارک‌ ها در پایتخت