هزینه تماشای موبایلی تلویزیون گران است؟

هزینه تماشای موبایلی تلویزیون گران است؟
ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی سالهاست با اما و اگرهای بسیار همراه شده و به نوعی بی سرانجام مانده و حال در این خلاء برخی اپراتورهای تلفن همراه نسبت به ارائه این سرویس اقدام کرده‌اند.

هزینه تماشای موبایلی تلویزیون گران است؟

ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی سالهاست با اما و اگرهای بسیار همراه شده و به نوعی بی سرانجام مانده و حال در این خلاء برخی اپراتورهای تلفن همراه نسبت به ارائه این سرویس اقدام کرده‌اند.
هزینه تماشای موبایلی تلویزیون گران است؟

خبرگزاری اصفحان