هزینه۱۱۵میلیاردی‌ کویت‌‌ برای پروژه‌های‌ نفتی

هزینه۱۱۵میلیاردی‌ کویت‌‌ برای پروژه‌های‌ نفتی
یک مقام ارشد نفتی کویت روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور عضو اوپک یکصد و ۱۵ میلیارد دلار برای اجرای پروژه های نفتی ظرف پنج سال آینده هزینه می کند.

هزینه۱۱۵میلیاردی‌ کویت‌‌ برای پروژه‌های‌ نفتی

یک مقام ارشد نفتی کویت روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور عضو اوپک یکصد و ۱۵ میلیارد دلار برای اجرای پروژه های نفتی ظرف پنج سال آینده هزینه می کند.
هزینه۱۱۵میلیاردی‌ کویت‌‌ برای پروژه‌های‌ نفتی

موسیقی