نگاهی به اوضاع برخی دهه هشتادی‌ها

نگاهی به اوضاع برخی دهه هشتادی‌ها
تا همین چند سال پیش، دهه شصتی‌ها شهره بودند به سرکشی از آنچه که هنجار و ناهنجارهای نوشته و نانوشته جامعه بود، اما این روزها باید دید دهه هشتادی‌ها این سرکشی را به کجا رسانده‌اند.

نگاهی به اوضاع برخی دهه هشتادی‌ها

تا همین چند سال پیش، دهه شصتی‌ها شهره بودند به سرکشی از آنچه که هنجار و ناهنجارهای نوشته و نانوشته جامعه بود، اما این روزها باید دید دهه هشتادی‌ها این سرکشی را به کجا رسانده‌اند.
نگاهی به اوضاع برخی دهه هشتادی‌ها

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی