نقشه شوم آمریکایی ها برای پسته

نقشه شوم آمریکایی ها برای پسته
در سال جاری آمریکا حدود ۳۳۰هزار تن و ایران حدود ۱۷۰هزار تن پسته تولید می‌کنند و تولید این محصول در جهان به رقم بی‌سابقه ۵۰۰هزار تن می‌رسد و آمریکا کنار این رقم، محصول در انبار مانده زیادی دارد که می‌خواهد دامپینگ کند.

نقشه شوم آمریکایی ها برای پسته

در سال جاری آمریکا حدود ۳۳۰هزار تن و ایران حدود ۱۷۰هزار تن پسته تولید می‌کنند و تولید این محصول در جهان به رقم بی‌سابقه ۵۰۰هزار تن می‌رسد و آمریکا کنار این رقم، محصول در انبار مانده زیادی دارد که می‌خواهد دامپینگ کند.
نقشه شوم آمریکایی ها برای پسته

دانلود فیلم جدید