نشت اطلاعات 32 میلیون حساب توییتری

نشت اطلاعات 32 میلیون حساب توییتری
32 میلیون حساب توییتری که ظاهرا اغلب آنها در روسیه قرار دارند، هک شده است.

نشت اطلاعات 32 میلیون حساب توییتری

32 میلیون حساب توییتری که ظاهرا اغلب آنها در روسیه قرار دارند، هک شده است.
نشت اطلاعات 32 میلیون حساب توییتری