نرخ سود بانکی 15درصد می شود؟

نرخ سود بانکی 15درصد می شود؟
کاهش دوباره نرخ سود سپرده از 18درصد به 15 درصد در شورای پول و اعتبار تشکیل بررسی می شود.

نرخ سود بانکی 15درصد می شود؟

کاهش دوباره نرخ سود سپرده از 18درصد به 15 درصد در شورای پول و اعتبار تشکیل بررسی می شود.
نرخ سود بانکی 15درصد می شود؟

تلگرام