نخستین جلسه دادگاه قاتل «ستایش»

نخستین جلسه دادگاه قاتل «ستایش»
اولین جلسه رسیدگی به پرونده «ستایش قریشی» در شعبه هفت دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت غیرعلنی برگزار شد.

نخستین جلسه دادگاه قاتل «ستایش»

اولین جلسه رسیدگی به پرونده «ستایش قریشی» در شعبه هفت دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت غیرعلنی برگزار شد.
نخستین جلسه دادگاه قاتل «ستایش»

تلگرام