نان بی کیفیت بر سر سفره های مردم

نان بی کیفیت بر سر سفره های مردم
نان به عنوان اصلی ترين محصول غذايی در سبد خانوار محسوب می شود و بهبود کیفیت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است دارد اما در چند سال اخیر به بهانه های مختلف شاهد افت کیفیت آن بوده ایم.

نان بی کیفیت بر سر سفره های مردم

نان به عنوان اصلی ترين محصول غذايی در سبد خانوار محسوب می شود و بهبود کیفیت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است دارد اما در چند سال اخیر به بهانه های مختلف شاهد افت کیفیت آن بوده ایم.
نان بی کیفیت بر سر سفره های مردم

موسیقی