مینی بوسهای فیات با موتور تراکتور کار می کنند!

مینی بوسهای فیات با موتور تراکتور کار می کنند!
حسینی: در صدد هستيم تا دو هزار دستگاه ميني بوس بسيار فرسوده از جمله ميني بوس هاي فيات که با موتور تراكتور کار می کنند را نیز تا پایان سال جاری از چرخه حمل و نقل شهري خارج كنيم.

مینی بوسهای فیات با موتور تراکتور کار می کنند!

حسینی: در صدد هستيم تا دو هزار دستگاه ميني بوس بسيار فرسوده از جمله ميني بوس هاي فيات که با موتور تراكتور کار می کنند را نیز تا پایان سال جاری از چرخه حمل و نقل شهري خارج كنيم.
مینی بوسهای فیات با موتور تراکتور کار می کنند!

اتومبیل