مودیان مالیاتی مراقب تقلب باشند

مودیان مالیاتی مراقب تقلب باشند
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که موديان مالياتي مراقب فعاليت غير قانوني شرکت‌هاي کاغذي که با هدف سودجويي و انتفاع نامشروع، اقدام به کدفروشي و صدور فاکتورهاي جعلي مي‌کنند، باشند.

مودیان مالیاتی مراقب تقلب باشند

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که موديان مالياتي مراقب فعاليت غير قانوني شرکت‌هاي کاغذي که با هدف سودجويي و انتفاع نامشروع، اقدام به کدفروشي و صدور فاکتورهاي جعلي مي‌کنند، باشند.
مودیان مالیاتی مراقب تقلب باشند

فانتزی