مزایده باند فرکانسی LTE برگزار شد

مزایده باند فرکانسی LTE برگزار شد
رئیس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران، گفت: مزایده باند فرکانسی LTE برگزار شد و یکی از فرکانس ها با قیمت پایه 70 میلیارد تومان متقاضی نداشت.

مزایده باند فرکانسی LTE برگزار شد

رئیس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران، گفت: مزایده باند فرکانسی LTE برگزار شد و یکی از فرکانس ها با قیمت پایه 70 میلیارد تومان متقاضی نداشت.
مزایده باند فرکانسی LTE برگزار شد

سپهر نیوز