مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران منصوب شد

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، الله محمد آقائی به عنوان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران منصوب شد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، الله محمد آقائی به عنوان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران منصوب شد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران منصوب شد

فیلم سریال آهنگ