مدیرکل نظارت بر بانک‌ها منصوب شد

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها منصوب شد
عباس کمره‌ای که قبلاً هم از مسئولان بانک مرکزی بود بار دیگر حکم جدیدی برای فعالیت در این بانک گرفت.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها منصوب شد

عباس کمره‌ای که قبلاً هم از مسئولان بانک مرکزی بود بار دیگر حکم جدیدی برای فعالیت در این بانک گرفت.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها منصوب شد

مرکز فیلم