مدیرعامل بانک دی تغییر کرد

مدیرعامل بانک دی تغییر کرد
شفیع زاده از بانک دی رفت و قائم مقام این بانک جانشین وی شد.

مدیرعامل بانک دی تغییر کرد

شفیع زاده از بانک دی رفت و قائم مقام این بانک جانشین وی شد.
مدیرعامل بانک دی تغییر کرد

پرس نیوز