«محيط زيست» دغدغه «خندوانه» است

«محيط زيست» دغدغه «خندوانه» است
کارگردان برنامه خندوانه، اعلام کرد: از تمام ظرفيت های خندوانه در راستای آگاهی بخشی محيط زيستی استفاده خواهيم کرد.

«محيط زيست» دغدغه «خندوانه» است

کارگردان برنامه خندوانه، اعلام کرد: از تمام ظرفيت های خندوانه در راستای آگاهی بخشی محيط زيستی استفاده خواهيم کرد.
«محيط زيست» دغدغه «خندوانه» است

ganool review