لوگویی که می تواند ما را جهانی کند

لوگویی که می تواند ما را جهانی کند
لوگوی حلال ، نوعی استاندارد است که برای محصولات غذایی، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی و دارویی صادر می شود اما بیشترین کاربرد آن برای موادغذایی است و نشان می دهد که در تهیه مواد اولیه محصول از حیوانات حرام گوشت استفاده نشده است.

لوگویی که می تواند ما را جهانی کند

لوگوی حلال ، نوعی استاندارد است که برای محصولات غذایی، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی و دارویی صادر می شود اما بیشترین کاربرد آن برای موادغذایی است و نشان می دهد که در تهیه مواد اولیه محصول از حیوانات حرام گوشت استفاده نشده است.
لوگویی که می تواند ما را جهانی کند

خبرگزاری دانشگاه های کشور