لحظات هولناک 3 زن و دختر در فرمانیه

لحظات هولناک 3 زن و دختر در فرمانیه
در شعبه اول بازپرسی دادسرای ویژه سرقت مادر و دختری نشسته‌اند. چهره‌شان نشان می‌دهد که حال و روز خوشی ندارند و استرس عجیبی در چشمانشان موج می‌زند.

لحظات هولناک 3 زن و دختر در فرمانیه

در شعبه اول بازپرسی دادسرای ویژه سرقت مادر و دختری نشسته‌اند. چهره‌شان نشان می‌دهد که حال و روز خوشی ندارند و استرس عجیبی در چشمانشان موج می‌زند.
لحظات هولناک 3 زن و دختر در فرمانیه

مرکز فیلم