قیمت خودرو باید کاهش یابد

قیمت خودرو باید کاهش یابد
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: با توجه به شرایط بازار، ایران خودروسازان بزرگ باید قیمت محصولات خود را کاهش دهند.

قیمت خودرو باید کاهش یابد

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: با توجه به شرایط بازار، ایران خودروسازان بزرگ باید قیمت محصولات خود را کاهش دهند.
قیمت خودرو باید کاهش یابد

wolrd press news