قوانين روی زمين مانده نظام وظيفه

قوانين روی زمين مانده نظام وظيفه
اعطاي تسهیلات به سربازان می‌تواند زمینه بن‌های تخفیفی باشد که برای وی تعبیه و او را در برابر معیشت روزانه یاری مي‌كند.

قوانين روی زمين مانده نظام وظيفه

اعطاي تسهیلات به سربازان می‌تواند زمینه بن‌های تخفیفی باشد که برای وی تعبیه و او را در برابر معیشت روزانه یاری مي‌كند.
قوانين روی زمين مانده نظام وظيفه

دانلود موزیک