قطع برق بیمارستان امام رضا(ع) تکذیب شد

قطع برق بیمارستان امام رضا(ع) تکذیب شد
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در مورد خبر قطع برق بیمارستان امام رضا (ع) تکذیبیه ای صادر کرد.

قطع برق بیمارستان امام رضا(ع) تکذیب شد

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در مورد خبر قطع برق بیمارستان امام رضا (ع) تکذیبیه ای صادر کرد.
قطع برق بیمارستان امام رضا(ع) تکذیب شد

خبرگزاری اصفحان