فهرست کالاهای ممنوعه خرید دولتی

فهرست کالاهای ممنوعه خرید دولتی
وزیر کشور بخشنامه ممنوعیت خرید کالای خارجی را ابلاغ کرد که بر اساس آن خرید 183 قلم کالا دارای تولید مشابه داخلی توسط دستگاه‌های دولتی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، ممنوع شد.

فهرست کالاهای ممنوعه خرید دولتی

وزیر کشور بخشنامه ممنوعیت خرید کالای خارجی را ابلاغ کرد که بر اساس آن خرید 183 قلم کالا دارای تولید مشابه داخلی توسط دستگاه‌های دولتی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، ممنوع شد.
فهرست کالاهای ممنوعه خرید دولتی

موزیک سرا