فهرست معاملات خردادماه مسکن تهران

فهرست معاملات خردادماه مسکن تهران
بر اساس اطلاعات خام معاملات مسکن 4 هزار و 178 مورد خرید و فروش در 11 روز ابتدای خردادماه در شهر تهران انجام شده است.

فهرست معاملات خردادماه مسکن تهران

بر اساس اطلاعات خام معاملات مسکن 4 هزار و 178 مورد خرید و فروش در 11 روز ابتدای خردادماه در شهر تهران انجام شده است.
فهرست معاملات خردادماه مسکن تهران