عکس/ پرایدی که سقوط نکرد

عکس/ پرایدی که سقوط نکرد
این خودرو که تنها به وسیله گیر کردن درب آن به نرده های اطراف مانع سقوط شده بود به وسیله دستگاه تیفور مهار شد، سپس با رعایت اصول ایمنی نسبت به خارج کردن سرنشینان آن اقدام شد.

عکس/ پرایدی که سقوط نکرد

این خودرو که تنها به وسیله گیر کردن درب آن به نرده های اطراف مانع سقوط شده بود به وسیله دستگاه تیفور مهار شد، سپس با رعایت اصول ایمنی نسبت به خارج کردن سرنشینان آن اقدام شد.
عکس/ پرایدی که سقوط نکرد

موسیقی