عکس/ بوئینگ 38 میلیون تومانی

عکس/ بوئینگ 38 میلیون تومانی
«بریده روزنامه پیش از انقلاب: بوئینگ 737، سی و‌هشت میلیون تومان سال 1353»

عکس/ بوئینگ 38 میلیون تومانی

«بریده روزنامه پیش از انقلاب: بوئینگ 737، سی و‌هشت میلیون تومان سال 1353»
عکس/ بوئینگ 38 میلیون تومانی

میهن دانلود