عکس/ اولین ماشین های پلیس در ایران

عکس/ اولین ماشین های پلیس در ایران
بنز 170 که در سال های 1935 (1314) الی 1955 (1334) ساخته شد در شهربانی ایران استفاده شده. سال ساخت ماشین مشخص نیست.

عکس/ اولین ماشین های پلیس در ایران

بنز 170 که در سال های 1935 (1314) الی 1955 (1334) ساخته شد در شهربانی ایران استفاده شده. سال ساخت ماشین مشخص نیست.
عکس/ اولین ماشین های پلیس در ایران

ganool review