عدم ثبت‌نام اصناف برای مالیات ارزش افزوده

عدم ثبت‌نام اصناف برای مالیات ارزش افزوده
رئیس اداره مالیاتی استان تهران گفت: براساس توافق انجام شده، اصناف یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مشاغل بند (ج) مالیات سال ۹۴ خود را مطابق با برگه قطعی مالیات سال ۹۳ می‌پردازند.

عدم ثبت‌نام اصناف برای مالیات ارزش افزوده

رئیس اداره مالیاتی استان تهران گفت: براساس توافق انجام شده، اصناف یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مشاغل بند (ج) مالیات سال ۹۴ خود را مطابق با برگه قطعی مالیات سال ۹۳ می‌پردازند.
عدم ثبت‌نام اصناف برای مالیات ارزش افزوده

روزنامه قانون