ظرفیت افزایش ۴۰درصد بهره‌وری خودروسازان

ظرفیت افزایش ۴۰درصد بهره‌وری خودروسازان
درگیری خودروسازان با قانون در ارتباط با تعدیل نیروهای مازاد، باعث شده سرانه تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی در کشور در مقایسه با بسیاری از خودروسازان خارجی تفاوت چشمگیری داشته باشد به‌گونه‌ای که در برخی مقایسه‌ها ایران تفاوتی ۷۰ و ۸۰ پله‌ای با آنها دارد.

ظرفیت افزایش ۴۰درصد بهره‌وری خودروسازان

درگیری خودروسازان با قانون در ارتباط با تعدیل نیروهای مازاد، باعث شده سرانه تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی در کشور در مقایسه با بسیاری از خودروسازان خارجی تفاوت چشمگیری داشته باشد به‌گونه‌ای که در برخی مقایسه‌ها ایران تفاوتی ۷۰ و ۸۰ پله‌ای با آنها دارد.
ظرفیت افزایش ۴۰درصد بهره‌وری خودروسازان

دانلود سرا